Při extraktivních metodách se reprezentativní vzorek získá z potrubí nebo z komína odběrovou sondou a přivádí se do analyzátoru.

Stanovení koncentrace O2 je založeno na paramagnetických vlastnostech molekuly kyslíku.  Změřené koncentrace kyslíku jsou využívány pro přepočty na referenční obsah kyslíku ve spalinách.

Použitá přístrojová technika umožňuje ukládání naměřených hodnot a dat do vnitřní paměti záznamové ústředny COMET MS3+, ze které jsou data přehrávána do PC, kde se následně laboratorně zpracovávají. Zkoušku provádíme dle normy ČSN EN 14789.

Go to top