Z potrubí nebo z komína se v určeném časovém intervalu odebere izokineticky a reprezentativně řízeným průtokem vzorek známého objemu v souladu s ustanovením EN 13284.

Z důvodů nehomogenity tuhých částic v potrubí je nutné provádět vzorkování v předem vypočítaných měřících bodech v měřícím profilu. V rámci vzorkování je třeba nejprve vybrat stanoviště, stanovit místa odběrů vzorku a stanovit datum měření v návaznosti na provoz měřené technologie.

Prachové částice v odebraném vzorku plynu se zachytí na filtru. Proud plynného vzorku je dále veden sérií absorbérů, obsahujících absorpční roztoky, v nichž se zachytí materiál prošlý filtrem. Filtr, absorpční roztok a oplachové roztoky se shromažďují k analýze. Analyzované vzorky a konečné výsledky se vyjadřují jako celková hmotnostní koncentrace pro každý určený prvek a nerozlišuje se podíl zachycený na filtru a v absorpčním roztoku.

Zkoušku provádíme dle normy ČSN EN 14385.

Go to top