Principem odběru vzorků je prosávání vzduchu zařízením přes detekční trubici se sorpční náplní a následným vyhodnocením na chromatografu v akreditované laboratoři – sorpční trubice s náplní sorbentu pro měřenou látku dodává analytická laboratoř, která zajišťuje analýzu.

Prosávání vzduchu je zajištěno čerpací jednotkou s elektrickou regulací průtoku vzduchu. Kontrola prosátého vzduchu je realizována vložením mokroběžného plynoměru do trasy mezi trubičku a čerpadlo. Touto metodou lze zjišťovat expozice, například u těchto uvedených organických látek: toluen, xylen, benzen, aceton, etylacetát, cyklohexan, aminy, styren, a jiných organických složek, jejichž etalony jsou k dispozici v akreditované laboratoři. Zkoušku provádíme dle normy ČSN EN 13649.

Go to top