Tzv. „Analýza souladu projektu s prioritními osami OPŽP“ je povinnou součástí dokumentace předkládané SFŽP ČR k získání vypsaných dotačních titulů. Zásadní podmínkou je, že tuto Analýzu může vypracovávat pouze osoba, která je autorizována ke zpracování odborných posudků podle zákona o ochraně ovzduší. Cílem analýzy je vyhodnotit předkládaný projekt po technické a ekonomické stránce a určit, zda je v souladu s požadavky OPŽP.

Technická část se zaměřuje na způsob dosažení a míru environmentálního přínosu projektu, ekonomická část pak na nákladové vyhodnocení projektu vzhledem k dosaženým environmentálním přínosům. V oblasti ekonomiky spolupracujeme s osvědčenými firmami jako RENARDS dotační s.r.o. nebo ECONOMY RATING a.s.

Go to top